วันที่ 1-2 สิงหาคม 2565 การคัดเลือกรูปแบบ /วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดระดับหน่วยงานทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2565 การคัดเลือกรูปแบบ /วิธีปฏิบัติ​ที่เป็นเลิศ (Best​ Practices​)​ ด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการนวัตกรรม​การศึกษา​เพื่อพัฒนาทักษะการคิดระดับหน่วยงานทางการศึกษ​า ปีงบประมาณ​ พ.ศ.2565 แบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี

1.png 2.png 3.png

4.png 5.png 6.png

7.png